Emlak ve Yasa

Emlak ve Yasa

Emlak Müşavirliği Komisyonu, Görevleri ve Çalışma Esasları

Emlak Müşavirliği Komisyonu

MADDE 3

 1. Bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla, merkezi Ankara'da bulunan Emlak Müşavirliği Komisyonu kurulmuştur.
 2. Emlak Müşavirliği Komisyonu dokuz üyeden oluşur. Komisyon üyeleri dört yıl süre ile seçilir. Komisyon, Bakanlığın görevlendireceği bir üyenin başkanlığında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görevlendireceği en az daire başkanı düzeyinde dört üye ile meslek odalarının seçimle belirlenen kendi organları arasından belirleyeceği dört üyenin katılımlarıyla oluşur.

Komisyondaki meslek odasınca belirlenen üyelerin meslek odası organlarındaki görevlerinin bitimi ile üyelikleri son bulur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce komisyonda görevlendirilen üyeler, Kurumun yazılı bildirimi ile değiştirilebilir.

Komisyonun Görevleri

MADDE 4

(1) Komisyonun görevleri şunlardır:

 1. Lisans sınavı yapmak veya yaptırmak,
 2. Lisans sınavı sonucu emlak müşaviri olmaya hak kazananlara lisans belgesi vermek, bunlara ilişkin lisans kayıt defteri tutmak.
 3. (YENİ EKLENDİ) Emlak müşaviri olmaya hak kazananların yeminlerini yaptırmak,
 4. Emlak müşavirliği mesleği kendi ülkelerinde yasal olarak düzenlenmiş yabancı gerçek kişilerin ülkelerinde elde etmiş oldukları haklardan bu Kanun kapsamına giren hizmetleri, karşılıklılık şartı ile emlak müşaviri unvanı altında Türkiye'de yapmaları hususunda Bakanlığa teklifte bulunmak,
 5. Bu Kanunun 14. maddesinde belirtilen durumlarda lisans iptaline karar vermek,
 6. Emlak müşavirleri ile iş sahipleri arasında düzenlenecek hizmet sözleşmelerinin şeklini ve içeriğini belirlemek,
 7. Bu Kanun kapsamındaki faaliyetler ile ilgili benzeri hizmetleri yürütmek.

Komisyonun çalışma usul ve esasları

MADDE 5

 • (1) komisyon, Bakanlığın görevlendireceği bir üyenin başkanlığında üyelerin üçte ikisinin katılımı ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır.
 • (2) Komisyon üyelerine (2000) göstergenin memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak ücret aylık olarak ayrıca ödenir. Bu ücretten damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz.
 • (ESKİ) (3) Komisyonun sekreterya hizmetleri meslek odalarının oluşturacağı meslek kuruluşu üst birimi tarafından yerine getirilir.
 • (YENİLENEN HALİ) (3) Komisyonun sekreterya hizmetleri ilgili meslek odalarının üst kuruluşları ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce müştereken belirlenen bir birim tarafından yerine getirilir.
 • (YENİ EKLENEN) (4) Bu Kununun uygulamasının gerektirdiği mali yükümlülükler ve harcamalara ilişkin işlemler ilgili meslek odalarının üst kuruluşları tarafından yerine getirilir.

Alım, Satım ve Kiralama Hakkında Bilgi

Satılıklar - Kiralıklar

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.