Apartman Yöneticisi DİKKAT!
 

15 Şubat 2003 tarih ve 25021 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Asansör Yönetmeliği'nin 24. Maddesi'nde belirtilen "her asansörün yılda en az bir kez kontrolünün zorunlu olması" ibaresinin henüz 2003 yılında kanunlaştırılması ve uygulamaya sokulması, teknoloji çağının yaşandığı günümüzde ülkemizdeki durumu gözler önüne sermesi ve konunun üzerinde ne denli ciddi durulması bakımından önem taşımaktadır.

Hemen her ay ülkemizin değişik illerinden gelen asansör kazası haberleri; artık başta Sanayi Bakanlığı yetkilileri olmak üzere, asansör üreticileri, montaj ve bakım firmaları ile derneklerin ortak bir konsensüs sağlayarak önemli ve ciddi adımlar atmalarını zorunlu kılmaktadır.

 


 

Deprem Sigortanızı ve Binanızın Kontrolünü Geciktirmeyin.

Madde 9- Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki bağımsız bölümler ve binalar için, malikler veya varsa intifa hakkı sahipleri tarafından zorunlu deprem sigortası yaptırılır.

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden sonra mesken olarak inşa edilecek bağımsız bölümler ve binalar için, ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı alınmış olması kaydıyla, iskan izninden veya içinde yaşanmaya başlanmasından itibaren bir ay içinde zorunlu deprem sigortası yaptırılır.

İlgili sigorta şirketi, sigorta sözleşmesinin bitiminden en az bir ay önce taahütlü mektup, telgraf ya da noter kanalıyla sözleşmenin sona ereceğini ve yeni bir sigorta yaptırma zorunluluğunu sözleşme sahiplerine bildirir. Sigorta sözleşmesinin, sona ermesinden itibaren bir ay içerisinde yenilenmemesi durumunda Kurumun sigortadan kaynaklanan sorumluluğu sona erer.

 


 

Kimlik Bildirmeyi Atlamayın

Kimlik Bildirme Kanunu Madde-5

Kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda, aile reisleri, bildirim formunu yöneticiye vermekle yükümlü. Yönetici de muhtara ve karakola vermekle Yani kanun yöneticiye apartmanda oturanların kimliklerini bildirim zorunluluğu getiriyor. Yerine getirmeyen sorumlu yöneticiye ise sadece 1 YTL para cezası öngörülüyor. Ama 15 Ağustos 2007'de yürürlüğe girecek "Adres Kayıt Yönetmeliği" bildirilen adresin gerçeğe aykırı olması halinde, ilgilisini 4 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

 


 

Yangına Karşı Önlemlerinizi Alın. ALO 110

Nedenlerin başında yangına karşı önlemlerin alınmaması gelmektedir. Yangın elektrik kontağı, ısıtma sistemleri, LPG tüpleri (evlerde kullanılan tüp gazları) patlayıcı-parlayıcı maddelerin yeterince korunmaya alınmamasından doğmaktadır. Özellikle büyük yerleşim alanlarında, konut ve iş yerlerinde çıkan yangınların büyük bir kısmı elektriğin ve LPG tüplerinin yanlış kullanımına dayanmaktadır. Elektrik enerjisi aksamının teknik koşullara göre yapılmaması da yangını yaratan diğer bir neden olmaktadır. Bununla birlikte kaloriferlerde ve soba ile ısıtma yöntemlerinde, bacaların temizlenmesi ve parlayıcı-patlayıcı maddeler için gerekli önlemlerin alınması halinde yangın afetinde büyük bir azalma olacaktır.

Önlemler

  • Çatlak, hatalı inşa edilmiş veya dolmuş bacalar yangın nedeni olabilir.
  • Bacalar devamlı temizlenmelidir,Tavan arası ve bodrumlar temiz tutulmalıdır,
  • Yanıcı maddeler evinizin veya iş yerinizin uygun bir yerinde saklanmalıdır,
  • Soba, kalörifer ve mutfak ocaklarından çıkabilecek yangınlara dikkat edilmelidir,
  • Çocukların ateşle oynamalarına engel olunmalıdır,
  • Sigara içilmemesi gereken yerlerde bu kurala uyulmalıdır,
  • Kaynak ve kesme işlemlerinde çok dikkatli olunmalıdır,
  • Elektrik donanımına ehliyetsiz kişiler el sürmemelidir,
  • LPG tüplerinin bulunduğu mutfak ve banyolar sürekli havalandırılmalıdır,

Yangına karşı korunmak ucuzdur.Evinizde ve iş yerinizde yangına karşı önlemler almak sanıldığı kadar pahalı değil, tam tersine ucuzdur. Üstelik yangına karşı korunma cihaz ve donanımları yüksek nitelikte ve sağlam olarak üretildikleri için uzun ömürlüdür ve yıllarca hizmet verebilirler.

 


 

Yönetim Planınızı Gözden Geçirin

Yönetimi Planınızı formalite gereği olmaktan çıkarıp, yasa, yönetmelik ve tüzüklere uygun, işlevsel hale getirin.

Yönetim Planınız, apartmanınızın anayasasıdır ve hakimin öncelikli karar verme dayanağıdır. Yönetim Planınızı yeniden tanzim edebilirsiniz.

 


 

Yönetici Kimliğinizi Asmayı Unutmayın

Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin anagayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir. Bu yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece, Elli Yeni Türk Lirasından İkiyüzelli Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

 

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.