Kat Mülkiyeti Yönetiminde Hakimin Müdahalesi

Dava Açma Yeteneği


Davada Husumet Yeteneği

Görevli Mahkeme

Yetkili Mahkeme

Yargılama Usulü

Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti

Zaman Aşımı

Temyiz

Temyiz

Açılan davanın konusu parasal değilse bu konuda verilen tüm kararların temyiz kabiliyeti vardır.Örneğin rahatsız edici davranış ve gürültünün kesilmesi,çöp bidonun konacağı yerin saptanması hakkında açılan davaların parasal değeri ne kadar az olursa olsun konuda verilen kararlar Yargıtay yoluna başvurulabilir.

Konusu parasal olan davalarda Yargıtay yoluna başvurulması dava olunan para veya tazminatın miktarı ile sınırlıdır.Sözü edilen miktar hükmolunan değil,dava dava dilekçesinde yazılı olan davanın kıymetidir.Ayrıca HUMK. Md 427/IV'e göre asıl istemin kabul edilmeyen bölümü belirli bir miktarı geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur.Ancak karşı tarafça temyiz yoluna başvurulması halinde düzenleyeceği cevap dilekçesinde temyize ilişkin itirazlarını ileri sürebilmesi mümkündür.Diğer taraftan HUMK. Md.427'ye göre hükmün kesin olabilmesi için davanın malın aynı ile ilgili olmaması gerekir.Eğer taşınmaz üzerinde aynı hak dava edilmişse değeri ne olursa olsun bu kararın temyiz edilebilmesi mümkündür.Örneğin ana taşınmazın ortak yerlerinden yararlanmak isteyen kimsenin buna yönelik açtığı davanın değeri belirli bir miktarın altında Bile olsa bu karar hakkında Yargıtay yoluna gidebili

Hakimin Kararı

Kararın Dayanağı Olan Kaynaklar

KMK. Md 33/II hükmüne göre, hakim kararını Kat Mülkiyeti Kanununa yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre verecektir.Maddede belirtilen bu kaynakların uygulanmasında hiyerarşik bir sıralama vardır.Buna göre hakim önce Kat Mülkiyeti Kanununa bakacak ve bu yasanın buyurucu hükümlerini göz önüne alacaktır.Yol gösterici ve yorumlayıcı hükümlerini daha sonra inceleyecek yönetim planında bir hüküm arayacaktır.Kanuna aykırı olmayan yönetim planı tarafları bağlayıcı nitelikte olduğundan hakim,yönetim planında kabul edilen kurallar çerçevesinde kararını verecektir.Hakim önündeki dosyaya ilişkin olarak hem Kat Mülkiyeti Kanununda hem de yönetim planında bir dayanak bulmadığı takdirde bu kez genel hükümlere bakacaktır.Dolayısıyla Medeni Kanun,Borçlar Kanunu veya konu ile ilgili özel kanunlarda bir hüküm bulunup bulunmadığını inceleyecek eğer bunlarda da bir kaynak bulmazsa bu kez,Medeni Kanunun 1. maddesi gereğimce hakkaniyet kaidelerine göre kendisi bir kural koyarak kararını verecektir.

Kanundaki düzenleme karşısında,hakimin önce kanunların emredici hükümlerini ve yönetim planını dikkate alması gerekmektedir.Kanuna ve yönetim planına uygun olan bir kararı hakim sırf hakkaniyete uymadığı gerekçesiyle değiştiremez.

Kararın Yerine Getirilmemesinin Müeyyideleri

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.