Kat Mülkiyeti Yönetiminde Hakimin Müdahalesi

Dava Açma Yeteneği


Davada Husumet Yeteneği

Görevli Mahkeme

Yetkili Mahkeme

Yargılama Usulü

Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti

Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti

Kat mülkiyeti Kanununa göre açılan davalarda yargılama bedeli ve vekalet ücreti,genel hükümlere bağlı olduğundan bir farklılık yoktur.Değeri belli olan anlaşmazlıklarda nisbi harç alınacak ve vekalet ücreti de nisbi tarife üzerinden hesaplanacaktır.Haksız çıkıldığı oranda da karşı taraf lehine vekalet ücretine hükmolunacaktır.Bunun yanı sıra,değeri belli olmayan veya mülkiyet üzerinde uyuşmazlık bulunmayan hallerde ise maktu harç alınacak ve maktu vekalet ücreti verilecektir.

Yargı gideri ve vekalet ücreti hususunda ana ilkeler böyle olmakla birlikte eğer dava konusu şeyin mülkiyeti iltilafta değilse değeri belli olmasına rağmen nisbi harç ve nisbi vekalet ücreti tarifesi uygulanmayacaktır.

Vekalet her bir davanın mahkum olduğu miktar üzerinden saplanması gerekir.Ayrıca tarifede yazılı asgari hadden aşağı vekalet ücretine hükmedilmez.Bir davda yapılan yargılama giderleri ayrı bir dava konusu yapılamayacağı gibi vekalet ücreti takdir edilmemiş karar hakkında tavzih yolu ile vekalet ücreti tayin edilmesi istenmez.

Yargılama gideri ve vekalet ücretinin yükletilmemesi için,davanın açılmasına sebebiyet vermemek ve yargılamanın ilk oturumunda davayı kabul etmek gerekir.

Zaman Aşımı

Temyiz

Temyiz

Açılan davanın konusu parasal değilse bu konuda verilen tüm kararların temyiz kabiliyeti vardır.Örneğin rahatsız edici davranış ve gürültünün kesilmesi,çöp bidonun konacağı yerin saptanması hakkında açılan davaların parasal değeri ne kadar az olursa olsun konuda verilen kararlar Yargıtay yoluna başvurulabilir.

Konusu parasal olan davalarda Yargıtay yoluna başvurulması dava olunan para veya tazminatın miktarı ile sınırlıdır.Sözü edilen miktar hükmolunan değil,dava dava dilekçesinde yazılı olan davanın kıymetidir.Ayrıca HUMK. Md 427/IV'e göre asıl istemin kabul edilmeyen bölümü belirli bir miktarı geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur.Ancak karşı tarafça temyiz yoluna başvurulması halinde düzenleyeceği cevap dilekçesinde temyize ilişkin itirazlarını ileri sürebilmesi mümkündür.Diğer taraftan HUMK. Md.427'ye göre hükmün kesin olabilmesi için davanın malın aynı ile ilgili olmaması gerekir.Eğer taşınmaz üzerinde aynı hak dava edilmişse değeri ne olursa olsun bu kararın temyiz edilebilmesi mümkündür.Örneğin ana taşınmazın ortak yerlerinden yararlanmak isteyen kimsenin buna yönelik açtığı davanın değeri belirli bir miktarın altında Bile olsa bu karar hakkında Yargıtay yoluna gidebili

Hakimin Kararı

Kararın Yerine Getirilmemesinin Müeyyideleri

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.