Konut Sigortası ve DASK

Konut Sigortası ve DASK

DASK Primlerinin Tespiti

Primlerin Tespiti

Sigorta primi tutarını 3 faktör belirlemektedir:

  1. Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi,
  2. Binanın yapı tarzı,
  3. Meskenin brüt yüzölçümü.

Sigorta primi, yüksek riskli bölgelerde daha çok, düşük riskli bölgelerde daha az olacak şekilde belirlenmektedir.

Buna göre; 5 risk bölgesi ve 3 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 15 tarife fiyatı bulunmaktadır.

Deprem risk bölgeleri ayrımında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası" esas alınmaktadır. Yukarıdaki tarifede belirtilen yapı tarzlarının tanımı ise aşağıdaki gibidir:

  1. Çelik, Betonarme Karkas Yapılar: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.
  2. Yığma Kagir Yapılar: Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan, döşeme, merdiven ve tavanları beton veya betonarme olan yapılardır.
  3. Diğer Yapılar: Yukarıdaki gruplara girmeyen yapılardır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki apartman ve sitelerde, yönetici tarafından yaptırılan ve en az sekiz bağımsız bölümü içeren toplu sigortalarda, yukarıdaki tarife fiyatları üzerinden % 10 oranında indirim yapılır.

DASK Hesap Yöntemi

Ödenmesi gereken prim tutarının hesabında, önce sigorta bedeli (teminat tutarı) bulunur ve daha sonra bu bedel yukarıdaki tabloda gösterilen tarife fiyatı ile çarpılır. Buna göre, ödenmesi gereken prim tutarı, Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında belirlendiği üzere; yapı tarzına göre her yıl tespit edilen birim metrekare maliyetler ve meskenin brüt yüzölçümünün çarpımı sonucu bulunan sigorta bedeli (teminat tutarı) ile tarife fiyatının çarpımı suretiyle hesaplanmaktadır.
Sigorta primleri, her yıl, birim metrekare maliyetlerdeki artışa paralel olarak artmaktadır. Primler nakden ve peşin olarak ödenmektedir.

DASK Örnek Prim Tablosu

Zorunlu Deprem Sigortası primleri, ev sahiplerince ödenebilir düzeyde bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda 4 farklı yüzölçümü için risk bölgelerine ve yapı tiplerine göre örnek prim tablosu verilmektedir. Sigorta primleri, her yıl, birim metrekare maliyetlerindeki artışa paralel olarak artmaktadır. Sigorta bedeli hesabında kullanılan ve yapı tarzına göre tespit edilen birim metrekare maliyetleri, 8 Şubat 2006 tarihi itibari ile şu şekildedir:

  1. Çelik, betonarme karkas yapılar : 410 YTL
  2. Yığma kagir yapılar : 290 YTL
  3. Diğer yapılar : 155 YTL

(Azami teminat tutarı, tüm yapı tarzları için 100 bin YTL'dir.)

Yukarıda belirtilen sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri, Devlet İstatistik Enstitüsünce açıklanan "Bina İnşaatı Maliyet İndeksi" oranlarındaki değişimler dikkate alınarak gerek duyuldukça yeniden belirlenir ve Resmi Gazetede ilan edilir.

Risk Bölgelerine ve Yapı Tiplerine Göre Prim Miktarları2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.