Kapıcı

Kapıcı

Kapıcıyı İşten Çıkarırken Yapılması Gerekenler

Kapıcının İşten Çıkarılması

Kapıcılık sözleşmesi şu şekillerde sona erer;

 1. Sözleşme süresinin sona ermesi
 2. Tarafların anlaşması
 3. Tek taraflı fesih.
 4. Kapıcının ölümü

ile sona erer.

**İşveren dilediği zaman tazminatını peşin ödeyerek sözleşmeye son verebilir.
**İşten kendi isteği ile ayrılan kapıcı kıdem tazminatı alamaz.
**İşveren tarafından haklı fesih sözkonusu ise işveren bunu kanıtlamak zorundadır.

Fesih Bildirimi

Taraflardan herhangi birinin kapıcılık sözleşmesini sona erdirmek istemini karşı tarafa İradi beyanına "Fesih Bildirimi " denir.

Fesih bildiriminin nasıl yapılacağı konusunda açık bir tanım yoktur ancak noter aracılığı ile karşı tarafa bildirilmesinde fayda vardır. Fesih bildiriminin karşı tarafa ulaşması yeterlidir , karşı tarafın kabul edip etmemesi önemli değildir.

Sözleşmenin feshedilmiş sayılabilmesi için bildirimden sonra geçmesi gereken süreler vardır.

 1. 6 aydan az çalışmış olanlar için, bildirim yapılmasından başlayarak 2 hafta
 2. 6 aydan 1.5 yıla kadar hizmet görmüş olanlarda 4 hafta
 3. 3 yıldan fazla sürmüş olanlarda 8 hafta.
Kapıcının Bildirimsiz Fesih Hakkı
 1. Sağlık sebepleri,
 2. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uyulmaması,
 3. Ücretinin ödenmemesi,
 4. Bir hafta veya daha fazla kapıcının çalışmasını engelleyici bir durumun ortaya çıkması,

Bildirimsiz Fesih hakkı doğurur.

Yöneticinin Bildirimsiz Fesih Hakkı
 1. Kapıcının sağlık,
 2. Derli toplu olmayan davranışları,
 3. Tiksinti verici bir hastalığa tutulması,
 4. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan davranışları,
 5. Yönetici veya başka çalışanlara ya da aile fertlerine sataşması,
 6. Yöneticiden izin almaksızın bir ayda 3 iş günü devamsızlık yapması ,
 7. Haklı bir sebebe dayanmaksızın ard arda 2 gün devamsızlığı veya bir ay içerisinde tatil günlerini takip eden günlerde 2 defa devamsızlığı,
 8. Bir suçtan dolayı tutuklanması ,

yöneticinin bildirimsiz fesih hakkını doğurur.

İşyerinde, Sarhoş veya uyuşturucu madde kullanmış bir biçimde bulunmak yasaktır ancak yönetici, feshin haklı olduğunu ispat ile yükümlüdür.

Fesih Bildirimi Sonucu İş Arama İzni

Yönetici fesih bildirimini yaptıktan sonra kapıcıya yeni iş bulması için gerekli olan iş arama süresini ücret kesintisi yapmadan iş saatlleri içinde vermek zorundadır.

İş arama izni günde 2 saatten az olamaz. İsterse yöneticiye bildirmek kaydı ile izinlerini bildirip ayrılmadan önce kullanabilir

Kapıcı Dairesi

1475 sayılı iş kanunu'na 2184 sayılı kanun'la eklenen maddeye göre;kapıcının ikametine ayrılan "kapıcı dairesi" için kira talep edilemez; kiracının ücretinden burada ikamet etmesi sebebiyle kesinti yapılamaz.

Dikkat! Kapıcı dairesi Kat Mülkiyeti Kanunu md:4/a uyarınca, kanunen öngörülen ortak yerlerdendir.

Kapıcı Dairesi Kanunen Nedir?

KMK Md.4/a ya göre kanunen öngörülen ortak yerlerdendir.

Kat Malikleri Kapıcı dairesini başkasına kiralayabilir mi?
Evet, oybirliği ile yapabilirler ve buradan elde edilecek gelir apartman geliri kabul edilir.

Kapıcıyı İşten Çıkarırken Yöneticinin Yapması Gerekenler

 1. İŞÇİ ÇIKIŞ BİLDİRİM LİSTESİ hazırlamak. ve Bölge çalışma md. vermek.
 2. SSK ya AYLIK SİGORTA PRİMLERİ BİLDİRGESİ hazırlayıp çıkış tarihini belirtmek.
 3. Kapıcıya iş akdinin sona erdiğini yasal ihbar süreleri içinde yapmak.
 4. Kapıcı dairesinin boşaltılması konusunda ihtar çekmek.
 5. İşleri aksatmadan yeni iş arama izni vermek (İş K.Md.19)
 6. Kıdem tazminatını hesaplayıp vermek.
 7. Demirbaşları teslim almak.
 8. Açık bir ibra sözleşmesi hazırlayıp kapıcının imzasinı almak.
 9. Kapıcıya Çalışma belgesi vermek.(İş.K.Md.20)

Kapıcı Dairesi Tahliyesi

Kapıcılık sözleşmesi sona eren veya fesh edilen kapıcı, kaloriferci, bahçivan ve bekçiler kendilerine tahsis edilmiş olan daireyi 15 gün içinde tahliye etmek zorundadırlar.(KMK.Ek.Md:2)

Kapıcı daireyi boşaltmaz ise ne yapılabilir?

İki yolla tahliye cihetine gidilir

 1. İdari
  Mahallin en büyük mülki amirliğine, Yöneticinin yetkili olduğuna dair kanıtlar,Kapıcının iş akdine son verildiğine dair kanıtlar, Kapıcının çalıştığı süre ile ilgili alacak, tazminat ve diğer haklarını aldığına dair kanıtlar, imzalanmış bordro ve makbuzlar, fesih varsa
  Tebligatın yapıldığının delillleri, eklenerek bir dilekçe ile müracaat edilir.

  Mülki amirin tahliye kararına karşılık kapıcının adli organlara başvurması tahliyeyi durdurmaz.

 2. Mahkeme
  Mahallin sulh hukuk mahkemesine yukarıda yazılı kanıtlar gösterilerek dava açılır.
2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.