Matbu Evraklar

Belgeler

Personel İbranamesi

Belgeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

Apartman İşletme Projesi Örneği

Belgeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

Apartman Yönetim Planı Örneği

Belgeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

Denetim Kurulu Rapor Örneği

Belgeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

Kapıcı Talimatnamesi

Belgeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

Kat Malikleri Kuruluna Davet Mektubu Örneği

Belgeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

Yıllık Faaliyet Raporu Örneği

Belgeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

SSK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

Belgeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

Belgeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

Sigortalı Bildirim Belgesi

Belgeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

Vizite Kağıdı (Kendisi İçin)

Belgeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

Vizite Kağıdı (Ailesi İçin)

Belgeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

SSK İşyeri Bildirgesi

Belgeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

Sigortalı Hesap Fişi

Belgeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

Askerlik Borçlanma Talep Dilekçesi

Belgeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi

Belgeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

Sigorta Kolu Tercih Bildirimi

Belgeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

Sigortalı Eksik Gün Bildirim Formu

Belgeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

Tahsis Talep Beyan ve Tahhüt Belgesi

Belgeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

Dilekçeler

DİLEKÇELER HAKKINDA GENEL BİLGİ

DİLEKÇE NEDİR?

Bir rahatsızlığı, haksızlığı veya isteği yazılı olarak ilgili merciye bildirdiğiniz bir evraktır.

DİLEKÇE YAZARKEN NELERE DİKKAT EDELİM?

Bu sitede birçok dilekçenin hazır örneğini bulacaksınız , sadece isimleri ve tarihi değiştirip kullanabilirsiniz
ancak yinede bazı temel hususları bilmemiz lazım.

 1. Dilekçeyi hangi merciye yazacağımız çok önemlidir.Bu mercii talebimizi karşılayacak doğru adresmidir?(Örn.Su saatlerinin yenilenmesi hakkındaki dilekçenizi İl sağlık ocağına vermeniz bir anlam ifade etmez.
 2. Dilekçede (talebiniz, şikayetiniz) mutlaka açık ve net olarak ifade edilmelidir.
 3. Konu ile ilgili ayrıntılar mutlaka doğru olarak yer almalıdır. (Saat numaraları, tesisat numaraları vs)
 4. Dilekçeyi verenin adı, adresi varsa telefon numaraları , dilekçenin tarihi ve diğer bilgiler bulunmalıdır.
 5. Dilekçeler en az iki suret olarak hazırlanmalı ve ilgili merciin verdiği sayı, ref nosu gibi bilgiler suretin üzerine kaydedilmelidir.ilgili mercii tarafından suret onaylatılmalıdır.
 6. Dilekçe sahibi tarafından mutlaka imzalanmalıdır.

İNTERNET ÜZERİNDEN YAZILAN DİLEKÇELER

 1. Yukarıdaki özelliklere ilave olarak e-mail adresiniz doğru olarak yazılmalıdır.
 2. İlgili merciin internet sitesinde bir form şeklinde dilekçenizi hazırladıysanız mutlaka siteden çıkmadan önce yazıcınızdan bir kopya alınız ve sitenin size vereceği referans numarasını üzerine kaydediniz.

Bakınız : Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Haksız Müdahale Dilekçesi

Dilekçeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

Borcunu Ödemeyenin Dairesine İpotek Koydurma Dilekçesi

Dilekçeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

İcra Takip Dilekçesi

Dilekçeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ

Tanım:

Elinde bir mahkeme ilamı bulunmayan veya bulunmasına rağmen, ilamlı icra yoluna başvurmayan, alacaklıların alacaklarını elde etmek için başvurdukları icra yolu.

İlamlı İcra Takibi: Konusu para veya paradan başka birşey olan konularda ( örneğin; çocuk teslimi, menkul teslimi, taşınmazların tahliye ve teslimi) önce bir mahkeme ilamı alınıp, ilamlara özgü icra takibi yapılması.

NEDEN İLAMSIZ İCRA TAKİBİ:

Elinde kambiyo senedi ya da ilam (mahkeme kararı) bulunmayan bir alacaklının (eğer alacak rehinle de temin edilmemişse) , alacağına icra yoluyla kavuşmasının tek yolu ilamsız icra takibi başlatmaktır. Bu takip yolu, gerek borçlu gerekse alacaklı tarafından kolayca kötüye kullanılmaya açık olduğundan bunları engelleyerek çıkarlar dengesini korumak için yasada borca itiraz ve inkar tazminatı gibi çeşitli yollar öngörülmüştür. Kısaca değinmek gerekirse, haklı bir nedene dayanmayan ya da varolmayan bir alacak dolayısıyla başlatılacak takiplere karşı, borçluya -kendisini korumak için- borca itiraz etme hakkı verilmiştir. Nitekim borçlu olmadığı halde icra takibiyle karşı karşıya kalan taraf aleyhine bozulan çıkarlar dengesi, borca itirazla yeniden kurulacaktır.

Ne var ki, haklı bir nedene dayanan alacak için de borca itiraz yoluna başvurularak denge alacaklı aleyhine de bozulabilir. Böyle bir durumda alacaklı, itirazın kaldırılması için icra tetkik merciine başvuracak ya da genel mahkemelerden itirazın iptal edilmesi kararı alacaktır. Alacaklı, aralarında önemli farklar bulunan bu iki yoldan dilediğini seçmekte serbest olmadığından itirazın kaldırılması için icra tetkik merciine başvurabilmek için daha doğrusu bu başvurudan olumlu sonuç alabilmek için elinde 68.maddede sayılan belgelerden birinin olması gerekmektedir. Hiç kuşku yok ki icra tetkik merciinden itirazın kaldırılması kararı alınması genel mahkemelerden itirazın iptali kararı alınmasına oranla çok daha hızlı olacaktır.

Apartman Yöneticisi İlamsız icra takibini bir avukat marifeti ile yapmayacak ise

 1. İmza sirküleri
 2. Karar defteri
 3. İşletme Projesi
 4. Borçlunun ad ve adresi

ile birlikte icra dairelerine baş vurur.

TAKİP TALEBİNDE BULUNMASI GEREKEN KAYITLAR

 • Alacaklının kimliği ve adresi,
 • Borçlunun kimliği ve adresi,
 • Alacak tutarı (TL) cinsinden, (kısmi takip ise fazlaya ilişkin hakkını saklı tutmalıdır, aksi takdirde takip dışı bırakılan miktar için zımnen feragat etmiş sayılır)
 • Alacağın faiz oranı, faizin işlemeye başladığı gün belirtilmelidir.
 • Takip eğer bir senede dayanıyorsa senedin dökümü veya borcun sebebi takip talebinde yer almalıdır. Senedin aslı veya onaylı örneğini icra dairesine vermek zorundadır.
 • Alacaklı takip yollarından hangisini seçtiğini de takip talebinde yazması gerekir.
 • İmza unutulmamalıdır.

ÖDEME EMRİNDE BULUNMASI GEREKEN KAYITLAR

Takip talebindeki hususlar ile
Borcun ve takip giderlerinin 7 gün içinde ödenmesi ihtarı,
Ödeme emrine 7 gün içinde itiraz edebileceği,
Mal beyanında bulunma ihtarı,
7 Gün içinde borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam olunacağı,
İcra Müdürünün mühür ve imzası
Bulunması gerekir. (Matbu Form olarak doldurulur. )
Ödeme emri borçlu sayısından iki adet fazla düzenlenir. Nüshalar arasında fark varsa borçluya gönderilen nüsha geçerli sayılır. (kiracı ve mal sahibi beraber takibe alınabilir)
İcra takibi belgeye dayanıyor ise belgenin onaylı nüshası borçluya da gönderilir ve tebliğ zarfına da yazılır.
Ödeme emri takip talebinden itibaren en geç 3 gün içinde borçluya tebliğe çıkarılır.
Ödeme Emrini tebliğ alan borçlu 7 gün içinde itiraz etmezse icra takibi kesinleşir. Bu takdirde alacaklı haciz isteyebilir.
Yedi gün içinde itiraz etmeyen borçlu bu süre içinde mal beyanında bulunmalıdır. Mal beyanında bulunulmazsa Alacaklı İTM'de dava açarak borçluyu hapisle tazyik edebilir.

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ

Borçlunun, borçlu olmadığını veya alacaklının takip yapma yetkisinin bulunmadığını icra dairesine bildirmesi ödeme emrine itirazdır.
Burçlu 7 gün içinde itiraz ederse takip kendiliğinden durur. Borçlunun itirazında haklı olup olmaması önemli değildir.

İTİRAZ SEBEPLERİ

 • Maddi hukuka veya takip hukukuna ilişkin itiraz sebepleri,
 • Maddi hukuka dayanan itiraz sebepleri
 • Alacak hiç doğmamıştır veya istenildiği kadar değildir.
 • Alacağı doğuran sözleşme batıldır.
 • Alacak muaccel değildir.
 • Borç son bulmuştur, ödenmiş veya zamanaşımına uğramıştır.
 • Alacak taliki bir şarta bağlıdır,
 • Alacaklı veya borçlu sıfatı yoktur vs.
 • Takip Hukukuna dayanan itiraz sebepleri
 • Yetki itirazı,
 • Alacaklının aynı alacak için bir takip yaptığı ve bu takibin devam ettiği,(derdestlik)
 • Hakkında aciz vesikası olan borçlunun, yeni mal iktisap etmediği yönündeki itirazı
 • Alacak miktarının belirli olmadığı yani alacağın likid bulunmadığı,
 • Alacaklının bir sözleşme ile icra takibinde bulunma hakkından vazgeçtiği
 • İleri sürülüş şekli bakımından itiraz sebepleri,
 • İmzaya itiraz
 • Borca itiraz
  Borçlu borca itiraz ederken itiraz sebeplerini ayrıca ve açıkça bildirmek zorunda değildir. Yalnızca itiraz ediyorum demesi yeterlidir. Ancak borçlu itirazında bildirdiği itiraz sebepleri ile bağlı olduğundan itiraz sebeplerini açıkça bildirmesi kendi yararınadır.
  Borçlu itirazında hiçbir sebep bildirmemiş ise ve takip adi senede dayandırılmış ise borçlu senetteki imzayı kabul etmiş sayılır. Bu takdirde borçlu, tetkik merciinde sadece senet metninden anlaşılan itiraz sebeplerini ileri sürebilir.
  Borçlu itirazında sebep bildirmiş ise bildirmiş olduğu sebeplerle bağlıdır. Bu sebepleri değiştiremez ve genişletemez.

Yönetici Tayini Dilekçesi

Kimse Yönetici olmak istemezse mahkemeden atama istenir.

Dilekçeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

Rahatsız Eden Komşuyu Şikayet Dilekçesi

Dilekçeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

Komşu Hakkına Tecavüzü Şikayet Dilekçesi (Vilayete)

Dilekçeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

Ortak Yerlere Tecavüzü Şikayet Dilekçesi

Dilekçeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

Veraset İlamı

Dilekçeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

Emlak Beyanı

Dilekçeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

Veraset Beyanı

Dilekçeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

Kira Tespit Davası Dilekçesi

Dilekçeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

Kiracı Tahliye Davası Dilekçesi

Dilekçeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

Sözleşmeler

Apartman Kapıcıları ile Yapılacak Sözleşme Örneği

Sözleşmeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

Asansör Bakım Sözleşme Örneği

Sözleşmeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

Dış Cephe Sözleşme Örneği

Sözleşmeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

Güvenlik Hizmeti Sözleşme Örneği

Sözleşmeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

Kazan Bakım Sözleşme Örneği

Sözleşmeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

Örnek Kira Kontratı Özel Maddeleri

Sözleşmeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

Yönetici Sözleşmesi

Sözleşmeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

Kiracı Sözleşmesi

Sözleşmeyi Word dökümanı olarak indirmek için tıklayın.

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.