Kat Mülkiyeti Yönetiminde Hakimin Müdahalesi

Dava Açma Yeteneği


Davada Husumet Yeteneği

Görevli Mahkeme

Yetkili Mahkeme

Yargılama Usulü

Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti

Zaman Aşımı

Temyiz

Temyiz

Açılan davanın konusu parasal değilse bu konuda verilen tüm kararların temyiz kabiliyeti vardır.Örneğin rahatsız edici davranış ve gürültünün kesilmesi,çöp bidonun konacağı yerin saptanması hakkında açılan davaların parasal değeri ne kadar az olursa olsun konuda verilen kararlar Yargıtay yoluna başvurulabilir.

Konusu parasal olan davalarda Yargıtay yoluna başvurulması dava olunan para veya tazminatın miktarı ile sınırlıdır.Sözü edilen miktar hükmolunan değil,dava dava dilekçesinde yazılı olan davanın kıymetidir.Ayrıca HUMK. Md 427/IV'e göre asıl istemin kabul edilmeyen bölümü belirli bir miktarı geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur.Ancak karşı tarafça temyiz yoluna başvurulması halinde düzenleyeceği cevap dilekçesinde temyize ilişkin itirazlarını ileri sürebilmesi mümkündür.Diğer taraftan HUMK. Md.427'ye göre hükmün kesin olabilmesi için davanın malın aynı ile ilgili olmaması gerekir.Eğer taşınmaz üzerinde aynı hak dava edilmişse değeri ne olursa olsun bu kararın temyiz edilebilmesi mümkündür.Örneğin ana taşınmazın ortak yerlerinden yararlanmak isteyen kimsenin buna yönelik açtığı davanın değeri belirli bir miktarın altında Bile olsa bu karar hakkında Yargıtay yoluna gidebili

Hakimin Kararı

Kararın Niteliği

KMK md. 33/II'de yargılama sona erince hakimin ,Kat Mülkiyeti Kanununa,Yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını vereceği belirtilmiştir.7. madde metnine göre,hakim yalnız kara vermekle yetinmeyecek,ayrıca verdiği kararın tespit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesine karar verecektir.Buradaki özellik hakim kara vermekle işten el çekmiş ve görevini yerine getirmiş değildir.Ayrıca bu kararın kesinleştikten sonra yerine getirilmesi için süre verilmesi gerekir.Süre verilmesine ilişkin hüküm yasasının buyurucu hükümlerindendir.Ancak, verilen bu sürenin kararın yerine getirilmesi için elverişli bir süre olması lazımdır.

Kararın Yerine Getirilmemesinin Müeyyideleri

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.