Kat Mülkiyeti Yönetiminde Hakimin Müdahalesi

Dava Açma Yeteneği


Davada Husumet Yeteneği

Görevli Mahkeme

Yetkili Mahkeme

Yargılama Usulü

Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti

Zaman Aşımı

Temyiz

Temyiz

Açılan davanın konusu parasal değilse bu konuda verilen tüm kararların temyiz kabiliyeti vardır.Örneğin rahatsız edici davranış ve gürültünün kesilmesi,çöp bidonun konacağı yerin saptanması hakkında açılan davaların parasal değeri ne kadar az olursa olsun konuda verilen kararlar Yargıtay yoluna başvurulabilir.

Konusu parasal olan davalarda Yargıtay yoluna başvurulması dava olunan para veya tazminatın miktarı ile sınırlıdır.Sözü edilen miktar hükmolunan değil,dava dava dilekçesinde yazılı olan davanın kıymetidir.Ayrıca HUMK. Md 427/IV'e göre asıl istemin kabul edilmeyen bölümü belirli bir miktarı geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur.Ancak karşı tarafça temyiz yoluna başvurulması halinde düzenleyeceği cevap dilekçesinde temyize ilişkin itirazlarını ileri sürebilmesi mümkündür.Diğer taraftan HUMK. Md.427'ye göre hükmün kesin olabilmesi için davanın malın aynı ile ilgili olmaması gerekir.Eğer taşınmaz üzerinde aynı hak dava edilmişse değeri ne olursa olsun bu kararın temyiz edilebilmesi mümkündür.Örneğin ana taşınmazın ortak yerlerinden yararlanmak isteyen kimsenin buna yönelik açtığı davanın değeri belirli bir miktarın altında Bile olsa bu karar hakkında Yargıtay yoluna gidebili

Hakimin Kararı

Hakimin Karar Dönemi

KMK. md.33/II uyarınca hakim kendisine başvurulması üzerine,ilgilileri dinledikten sonra,Kat Mülkiyeti Kanununa ve Yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa genel hükümlere hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir.Ayrıca hakim kararında, tespit edeceği kısa bir süre içinde kararını verir.Ayrıca hakim kararında tespit edeceği kısa bir süre içinde kararının yerine getirilmesi gereğine ilgiliye tefhim veya tebliğ eder.Buna göre,dava açılması üzerine bir inceleme ve araştırma döneminden sonra karar verilecek ve bu kararın belli bir süre sonra yerine getirilmesi lüzumu bildirilecektir

Kararın Yerine Getirilmemesinin Müeyyideleri

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.