Kat Mülkiyeti Yönetiminde Hakimin Müdahalesi

Dava Açma Yeteneği


Davada Husumet Yeteneği

Görevli Mahkeme

Yetkili Mahkeme

Yargılama Usulü

Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti

Zaman Aşımı

Temyiz

Temyiz

Açılan davanın konusu parasal değilse bu konuda verilen tüm kararların temyiz kabiliyeti vardır.Örneğin rahatsız edici davranış ve gürültünün kesilmesi,çöp bidonun konacağı yerin saptanması hakkında açılan davaların parasal değeri ne kadar az olursa olsun konuda verilen kararlar Yargıtay yoluna başvurulabilir.

Konusu parasal olan davalarda Yargıtay yoluna başvurulması dava olunan para veya tazminatın miktarı ile sınırlıdır.Sözü edilen miktar hükmolunan değil,dava dava dilekçesinde yazılı olan davanın kıymetidir.Ayrıca HUMK. Md 427/IV'e göre asıl istemin kabul edilmeyen bölümü belirli bir miktarı geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur.Ancak karşı tarafça temyiz yoluna başvurulması halinde düzenleyeceği cevap dilekçesinde temyize ilişkin itirazlarını ileri sürebilmesi mümkündür.Diğer taraftan HUMK. Md.427'ye göre hükmün kesin olabilmesi için davanın malın aynı ile ilgili olmaması gerekir.Eğer taşınmaz üzerinde aynı hak dava edilmişse değeri ne olursa olsun bu kararın temyiz edilebilmesi mümkündür.Örneğin ana taşınmazın ortak yerlerinden yararlanmak isteyen kimsenin buna yönelik açtığı davanın değeri belirli bir miktarın altında Bile olsa bu karar hakkında Yargıtay yoluna gidebili

Hakimin Kararı

Hakimin İnceleme ve Araştırma Yapması

33.madde metninde 'ilgilileri dinledikten sonra' denilmek suretiyle hakimin inceleme ve araştırmayı yaptıktan sonra kara vereceği belirtilmiştir.Dava açıldığında hakim,duruşma gününü tespit ederek tarafları yargılamayı çağıracaktır.Yargılamada basit yargılama usulü uygulanacağından HUMK. 507-511 maddeleri uyarınca gönderilen çağrı açıklamalı olacaktır.Dolayısıyla duruşmaya çağrılanlardan birisi gelmezse gıyap kararı çıkarılmadan duruşma yapılacak ve deliller toplanacaktır.

Hakim,kendiliğinden dava konusu taşınmazsa ait tapu kaydını getirtip tarafların ve gayrimenkulün durumunu arsa payı oranlarını tespit edecektir.Davayı yönetici açmışa yönetici olduğunu belirten kara defterini inceleyecektir.Şayet dava kat malikleri aleyhine açılmışsa bu takdirde,kat malikleri kurulu kararın bulunduğu defterin getirilip gerekli incelemenin yapılması gereklidir.Diğer taraftan,eğer dava ortak gider payına ilişkin ise sarf evrakları istenip bakılmalıdır.Ayrıca tarafların iddia ve savunmalarını ispat için verdikleri deliller incelenecek gerektiği takdirde keşif veya bilirkişi incelemesi yaptırılacaktır.Yapılan bu inceleme ve araştırmaların kısa sürede halli için erteleme sürelerinin uzun olmamasına dikkat etmek gerekmektedir.

Görüldüğü üzere,davanın yargılamasının bitirilerek bir karar varılması için,davanın niteliğine göre gerekli olan soruşturma,araştırma ve inceleme yapılacaktır.

Kararın Yerine Getirilmemesinin Müeyyideleri

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.