Kat Mülkiyeti Yönetiminde Hakimin Müdahalesi

Dava Açma Yeteneği


Davada Husumet Yeteneği

Görevli Mahkeme

Yetkili Mahkeme

Yargılama Usulü

Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti

Zaman Aşımı

Temyiz

Temyiz

Açılan davanın konusu parasal değilse bu konuda verilen tüm kararların temyiz kabiliyeti vardır.Örneğin rahatsız edici davranış ve gürültünün kesilmesi,çöp bidonun konacağı yerin saptanması hakkında açılan davaların parasal değeri ne kadar az olursa olsun konuda verilen kararlar Yargıtay yoluna başvurulabilir.

Konusu parasal olan davalarda Yargıtay yoluna başvurulması dava olunan para veya tazminatın miktarı ile sınırlıdır.Sözü edilen miktar hükmolunan değil,dava dava dilekçesinde yazılı olan davanın kıymetidir.Ayrıca HUMK. Md 427/IV'e göre asıl istemin kabul edilmeyen bölümü belirli bir miktarı geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur.Ancak karşı tarafça temyiz yoluna başvurulması halinde düzenleyeceği cevap dilekçesinde temyize ilişkin itirazlarını ileri sürebilmesi mümkündür.Diğer taraftan HUMK. Md.427'ye göre hükmün kesin olabilmesi için davanın malın aynı ile ilgili olmaması gerekir.Eğer taşınmaz üzerinde aynı hak dava edilmişse değeri ne olursa olsun bu kararın temyiz edilebilmesi mümkündür.Örneğin ana taşınmazın ortak yerlerinden yararlanmak isteyen kimsenin buna yönelik açtığı davanın değeri belirli bir miktarın altında Bile olsa bu karar hakkında Yargıtay yoluna gidebili

Hakimin Kararı

Kararın Yerine Getirilmemesinin Müeyyideleri

İcra Yoluna Başvurma

Kat Mülkiyeti Kanunu ile ilgili ilamlar için icra yoluna başvurulmayacağına dair özel bir hüküm bulunmadığından,İİK.'nün genel hükümlerine göre ilamların infaz edilmesi gerekmektedir.Bunun için,hakimin vereceği kararın icara yolu ile yerine getirilmesi olanağı olmalıdır.çünkü bazı durumlarda hakimin verdiği kararın icra yolu ile yerine getirilmesi mümkün değildir.Örneğin, balkondan halı ve kilim silkinmemesi,bağımsız bölümde köpek beslenmemesi müzik setinin sesinin fazla açılıp komşuların rahatsız edilmemesi veya genel gider payının ödenmesi için ihtar verilmesine ilişkin kararların ,nitelikleri gereği icra yoluna başvurarak yerine getirilmesi söz konusu olamaz.İcra dairesince infaz edilebilecek ilamlarda bir şeyin birinden alını diğerine verilmesi,bir şeyin yıkılması gibi belli bir olayın yerine getirilmesinin açıkça gösterilmesi gereklidir.

HUMK. Md.73 gereğince hakim,taleple bağlıdır.Bu nedenle,açılan davada,davacı yalnız genel gider borcunu ödemesi için davalıya ihtar yapılmasını talep etmişse hakim yalnızca ihtar yapacaktır.Bu ihtar kararının zorla icra edilmesi söz konusu olmayacaktır.Eğer davacı,genel gider borcunu ödemesi için hem ihtar yapılmasını hem de borcun tahsilini istemişse her iki talep dikkate alınarak karar verilecektir.Bu durumda verilen kararın icra yoluyla yerine getirilmesi olanağı vardır.İhtar ve edim kararı,hakim tarafından verilen sürede yerine getirilmezse diğer bir ifade ile sürecin geçmiş olmasına rağmen karar gereği yerine getirilmemişse bu takdirde,icraca ilamın infazı istenebilecek ve genel hükümlere göre infaz işlemi yapılacaktır.Kararda belirtilen süre geçmedikçe,kararın icra yolu ile yerine getirilmesi istenmeyecektir.

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.