Kat Mülkiyeti Yönetiminde Hakimin Müdahalesi

Dava Açma Yeteneği


Davada Husumet Yeteneği

Görevli Mahkeme

Yetkili Mahkeme

Yargılama Usulü

Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti

Zaman Aşımı

Temyiz

Temyiz

Açılan davanın konusu parasal değilse bu konuda verilen tüm kararların temyiz kabiliyeti vardır.Örneğin rahatsız edici davranış ve gürültünün kesilmesi,çöp bidonun konacağı yerin saptanması hakkında açılan davaların parasal değeri ne kadar az olursa olsun konuda verilen kararlar Yargıtay yoluna başvurulabilir.

Konusu parasal olan davalarda Yargıtay yoluna başvurulması dava olunan para veya tazminatın miktarı ile sınırlıdır.Sözü edilen miktar hükmolunan değil,dava dava dilekçesinde yazılı olan davanın kıymetidir.Ayrıca HUMK. Md 427/IV'e göre asıl istemin kabul edilmeyen bölümü belirli bir miktarı geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur.Ancak karşı tarafça temyiz yoluna başvurulması halinde düzenleyeceği cevap dilekçesinde temyize ilişkin itirazlarını ileri sürebilmesi mümkündür.Diğer taraftan HUMK. Md.427'ye göre hükmün kesin olabilmesi için davanın malın aynı ile ilgili olmaması gerekir.Eğer taşınmaz üzerinde aynı hak dava edilmişse değeri ne olursa olsun bu kararın temyiz edilebilmesi mümkündür.Örneğin ana taşınmazın ortak yerlerinden yararlanmak isteyen kimsenin buna yönelik açtığı davanın değeri belirli bir miktarın altında Bile olsa bu karar hakkında Yargıtay yoluna gidebili

Hakimin Kararı

Kararın Yerine Getirilmemesinin Müeyyideleri

Cezai Müeyyide

KMK md.33/III fıkrasında 'tespit edilen süre içinde hakimin kararını yerine getirmeyenlerden aynı mahkemece ..YTL den ...YTL ye kadar para cezası alınmasına kesin olarak hüküm olunur' denilmektedir.Madde metninde açılandığı üzere ,cezai müeyyidenin uygulanabilmesi için hakimin verdiği süre içerisinde karar gereğinin yerine getirilmemiş olması yeterli olmaktadır.

Para cezasının verilmesi kararın yerine getirilmesinden sonra şikayetçinin yeni bir talepte bulunması işe gündeme gelecektir.Bu ise ikinci bir dava niteliğini taşımaktadır.Hakim,birinci davada verdiği kara ile kat malikinin borcunu belirtecek ve bu borcun tayin ettiği süre içinde yerine getirilmesini davalıya bildirecektir.Hakimin verdiği bu karar ile birinci dava sona ermiş olacaktır.şayet,davalı olan kat maliki borcunu hakimin verdiği süre içinde yerine getirmezse bu takdirde davacı yeni bir dilekçe ile aynı hakime başvurarak kat malikinin borcunu yerine getirmemek sureti ile karara uymadığını ve bu nedenle md.33/son fıkrası uyarınca cezalandırılmasını isteyebilecektir.Bu başvuru üzerine verilen dilekçe yeni bir dava dilekçesi olarak ayrı bir esas numarası alacaktır.Dolayısıyla harç yatırılması gerekecek ve yeni duruşma açılmak suretiyle taraf teşkili sağlanacak iddia ve savunma dinlenecektir.Hakim gerçekten önceki kararın yerine getirilip getirilmediğini araştıracak delil olarak eski dosya celp edilecek ve hatta gerekirse örneğin verilen karar gereğince proje dışı yapılan tesisim yıkılıp yıkılmadığını hususunu tespit amacıyla keşif yapacaktır.Bütün bunlardan sonra hakim,iddianın sabit olduğu sonucuna vardığı takdirde kararını yerine getirmeyen kat malikinden para cezası alınmasına kesin olarak hüküm edecektir

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.